1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem Akcji jest Kärcher Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-346), ul. Stawowa 138-140, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113551, NIP: 677-00-70-293, REGON: 350468108, kapitał zakładowy 3 000 000,00 zł (dalej „Organizator”).
  2. Działającym w imieniu Organizatora realizatorem i wykonawcą Akcji jest A1 Piotrowski, Wielgus J. z siedzibą w Warszawie (00-131), ul. Grzybowska 4 lok. 138, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214676, NIP: 527 23 60 117, REGON: 017437181, (dalej „Agencja”)
  3. Akcja (dalej „Akcja”) ma na celu zapewnienie całkowitego zadowolenia Uczestnika Akcji z zakupionego w trakcie jej trwania Urządzenia (nowej myjki do okien marki Kärcher, wymienionej w pkt. 3.9. Regulaminu) poprzez umożliwienie odzyskania przez Uczestnika kosztów poniesionych na zakup Urządzenia (w dowolnym Punkcie Sprzedaży), w sytuacji kiedy nie spełni ono oczekiwań Uczestnika, z zastrzeżeniem zapisów rozdziału III niniejszego Regulaminu.
  4. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej
  5. Definicje:
   Urządzenie: wybrany model myjki do okien Kärcher (pełny wykaz modeli objętych Akcją w pkt. 3.9 niniejszego Regulaminu)
   Uczestnik Akcji: wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w pkt. II Regulaminu, nabywająca Urządzenie w Punkcie Sprzedaży do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.
   Punkt Sprzedaży: Punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oferujący do sprzedaży Urządzenia.
   Czas Trwania Akcji: 07.11.2016 do 31.12.2016.
   Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w tym Regulaminie.

 2. Warunki uczestnictwa w Akcji
  1. Akcja jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych, które w momencie wzięcia udziału w Akcji spełniają jednocześnie następujące warunki (dalej „Uczestnik”):
   1. ukończyły 18 rok życia;
   2. posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   3. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
   4. zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia;
   5. dokonały zakupu Urządzenia w Punkcie Sprzedaży w Czasie Trwania
  2. W Akcji nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej w Agencji, u Organizatora lub w Punktach Sprzedaży prowadzących sprzedaż produktów Organizatora.
  3. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny

 3. Zasady Akcji
  1. W Akcji może wziąć udział Uczestnik, który zakupi Urządzenie w Czasie Trwania Akcji w dowolnym Punkcie Sprzedaży z wyłączeniem osób wskazanych w pkt. 2.
  2. Uczestnik Akcji ma prawo do odzyskania kosztów nabycia Urządzenia zakupionego w trakcie jej trwania w sytuacji, gdy po domowym testowaniu Urządzenie nie spełni jego oczekiwań.
  3. Dla realizacji pkt. 3.2., Uczestnik w terminie 30 dni od daty zakupu wskazanego na dowodzie zakupu, z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej, winien przesłać do Agencji Urządzenie w oryginalnym opakowaniu wraz z oryginałem dowodu zakupu urządzenia (np. paragonu fiskalnego), kartą gwarancyjną, o ile została pobrana z punktu sprzedaży oraz Oświadczeniem odstąpienia od zakupu z danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, nr konta bankowego - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od zakupu stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu).
  4. Uczestnik może dostarczyć Urządzenie osobiście do Agencji na adres wskazany w 1.2 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:30 do 16:30 lub przesłać na adres Agencji przesyłką poleconą lub pocztą kurierską na własny koszt, z dopiskiem „Kupuj. Testuj. Daj się zaskoczyć Kärcher”.
  5. Oświadczenie musi być podpisane czytelnie przez Uczestnika Akcji oddającego urządzenie.
  6. Organizator w ciągu 60 dni od daty otrzymania Urządzenia wpłaci równowartość ceny nabycia Urządzenia brutto wskazaną w dowodzie zakupu, na wskazany przez Uczestnika Akcji numer rachunku Z chwilą wypłaty równowartości ceny nabycia Urządzenia brutto prawo własności zwróconego Urządzenia przechodzi na Organizatora.
  7. Uczestnik może oddać Urządzenie w Akcji, o ile oddawane Urządzenie było używane zgodnie z jego instrukcją obsługi.
  8. Każdy Uczestnik Akcji może oddać tylko jedno urządzenie zakupione w Czasie Trwania Akcji.
  9. Akcją objęte są tylko i wyłącznie Urządzenia niżej wymienione, zakupione w Czasie Trwania Akcji za cenę brutto nie wyższą niż:
         Model myjki do okien Numer katalogowy Cena brutto
         WV 1 PLUS 1.633-014.0 219,00 PLN
         WV 2 1.633-300.0 249,00 PLN
         WV 2 PLUS 1.633-301.0 289,00 PLN
         WV 2 PREMIUM 1.633-410.0 319,00 PLN
         WV 5 PLUS 1.633-440.0 359,00 PLN
         WV 5 PREMIUM 1.633-455.0 399,00 PLN
         WV 5 PLUS - zestaw non stop 1.633-443.0 439,00 PLN
         WV 5 PREMIUM - zestaw non stop 1.633-456.0 449,00 PLN
         WV CLASSIC 1.633-169.0 269,00 PLN
         WV CLASSIC PREMIUM 1.633-171.0 259,00 PLN
         WV 50 PLUS 1.633-117.0 289,00 PLN
         WV 71 PLUS 1.633-142.0 249,00 PLN

   W przypadku wprowadzenia przez Organizatora na rynek polski nowych modeli myjek do okien Kärcher WV, Akcja może objąć te modele, o czym Organizator poinformuje za pośrednictwem stron internetowych Akcji: kupujtestujkarcher.pl oraz www.karcher.pl, uzupełniając w tym zakresie Regulamin na 7 dni przed takim rozszerzeniem zakresu Akcji.

 4. Reklamacje i roszczenia
  1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane osobiście lub listownie na adres Agencji wskazany w § 1 pkt. 1.2, w terminie do dnia 31.03.2017
  2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny
  3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia

 5. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Akcji jest Organizator, tj. Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków. W zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji, Administrator powierzył przetwarzanie tych danych
  2. Informujemy, że dane osobowe podane Organizatorowi przez Uczestników Akcji w związku ze zgłoszeniem udziału w Akcji są przetwarzane (w tym są zbierane) przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Akcji (w tym w celu rozpatrywania reklamacji Uczestników Akcji), zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
  3. Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie związanym z udziałem w Akcji.

 6. Postanowienia końcowe
  1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna pod adresem Organizatora Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-346), Stawowa 138-140 oraz na stronie internetowej www.karcher.pl i kupujtestujkarcher.pl do pobrania i zapisania w formacie PDF na urządzeniu końcowym użytkownika.
  2. W ramach Akcji Organizator może wysyłać na numer telefonu komórkowego lub adres e-mail Uczestnika Akcji podany przez niego na potrzeby udziału w Akcji, bieżące informacje związane z jego udziałem w Akcji.

 

 

Załącznik nr 1

...............................................

(miejscowość i data)

 

Oświadczenie o odstąpieniu od zakupu

 

Imię i nazwisko: ..............................................................................................

Adres zamieszkania: ......................................................................................

Nr telefonu: ......................................................................................................

Nr rachunku bankowego: .............................................................................

Zależy nam na Państwa satysfakcji, dlatego prosimy o podanie powodu zwrotu:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy zakupu myjki do okien marki Kärcher, model: .................... zakupionego w dniu...........................

Oświadczam również, że zapoznałem/-am się z regulaminem akcji „Kupuj. Testuj. Daj się zaskoczyć!” i zwracam urządzenie zgodnie z jego zasadami.

Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez Kärcher Sp. z o.o. ul Stawowa 138-140, 31-346 Kraków, danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją akcji Kupuj. Testuj. Daj się zaskoczyć, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

 

...................................................

(czytelny podpis)


wróć do strony głównej

Infolinia:
664 728 995*
Od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-17.00
*opłata zgodna z taryfą operatora.
Agencja Reklamowa A1
ul. Grzybowska 4 lok. 138
00-131 Warszawa
z dopiskiem:
"Kupuj. Testuj. Daj się zaskoczyć Kärcher"